รายงานผลความพึงพอใจประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

 

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการสละเวลาในการทำแบบสอบถามนี้ ผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตามพันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และอื่น ๆ

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน กรุณาระบุ

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ


1. ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


2. ด้านซอฟแวร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ศธ.02 Online ระบบ EDR ระบบ RMS


3. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ