รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์

การประชุมผู้บรหารสถานศึกษา

เปิดระบบประเมินครูผู้สอน

ผอ.อาชีวะอุบลฯพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา

การแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ระดับชาติ

★ กำหนดการส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แผนกการบัญชีจัดนิทรรศการโครงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส.

จามจุรีนุมุทิตานุสรณ์ ผู้เกษียณอายุราชการ

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรภพ อินทอร ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

การทดสอบฝีมือแรงงานสาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม

มอบรางวัลการประกวดในสัปดาห์ห้องสมุด

★ กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

อบรมให้ความรู้ถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการอ่านกัน สนั่นเมือง

โครงการอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้และการป้องกันโรคระบาดจากยุงลาย

มอบรางวัลการแข่งขันทักษะทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา

ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศษณียบัตรนักศึกษาฝึกงาน

แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพและสื่อสัมพันธ์อาชีพสู่น้องปีการศึกษา 2566