ข้อมูลบุคลากร

แหล่งข้อมูล : งานบุคลากร
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS


บทสรุปข้อมูลบุคลากร


 

 


คำสั่งมอบหมายงาน


 

 


 เอกสารแบบฟอร์มที่ใช้ในงานบุคลากร


 

ข้อมูล ๙ ประการ