ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญประดับแถบสองสี

นิเทศการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

การจัดการแข่งขัน ทักษะพื้นฐานแผนกวิชาเลขานุการและการจัดการ

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็นเซ็นต์สัญญากับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา

อบรมแผนกอาหารและโภชนาการ

เพลินธรรม นำสุข

เปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

อาชีวะอุบลฯ นำนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี

บรรยากาศการแข่งขันชุดแฟนซีรีไซเคิล

ประกาศผลรางวัลชุดรีไซเคิล