เปิดระบบประเมินครูผู้สอน

ประกาศแจ้ง นักเรียนนักศึกษาทุกคน งานงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เปิดระบบประเมินครูผู้สอน และครูที่ปรึกษา ขอความร่วมมือให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทำแบบประเมินในระบบ rms http://rms.uvc.ac.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 (ปิดระบบประเมินครู) ประกาศผลการเรียน วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566