ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา