คู่มือการกรอกข้อมุล V-COP (ปวช.3 ปวส.2)

 

วิธีการเอารูปภาพจากเว็บไซต์ระบบ RMS มาใส่ใน V-COP 


คู่มือการกรอกบันทึกข้อมูล V-COP

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา