สอบรางวัลการประกวดสิ่อการเรียน การสอนโดยใช้โปรแกรม Canva