รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม