เปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย