ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566